www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys   71  
71.2 Teknisk provning och analys    
71.20 Teknisk provning och analys    
71.200 Teknisk provning och analys 71.200   
71.200 Teknisk provning och analys
  Omfattar:
    utförandet av fysisk, kemisk och annan analytisk provning av alla slags material och produkter inklusive:
    - buller- och vibrationsprovning
    - provning av minerals sammansättning och renhet o.d.
    - kontrollverksamhet inom livsmedelshygien, inklusive veterinärkontroller i samband med livsmedelsframställning
    - provning av materials fysiska egenskaper och prestanda, t.ex. styrka, tjocklek, hållbarhet, radioaktivitet o.d.
    - provning av egenskaper och tillförlitlighet
    - prestandaprovning avseende kompletta maskiner: motorer, motorfordon, elektronisk utrustning o.d.
    - röntgenprovning av svetsar och fogar
    - brottanalys
    - provning och mätning av miljöindikatorer: luft- och vattenföroreningar o.d.
    certifiering av varor, inklusive konsumentvaror, motorfordon, luftfartyg, tryckbehållare, kärnkraftverk o.d.
    återkommande besiktning av motorfordons trafiksäkerhet
    provning med hjälp av modeller eller attrapper (t.ex. av luftfartyg, fartyg, dammar o.d.)
    verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier
  Omfattar inte:
    försök på djurpreparat, jfr 75.000
    bilddiagnostik, provning och analys av medicinska och dentala preparat, jfr huvudgrupp 86
 
Exempel på vad som ingår i kod 71.200
Besiktning, järnvägsspår Besiktning, slutbesiktning och godkännande, byggarbeten och anläggningsarbeten (byggbesiktning)
Bilbesiktning Bilprovning, biltestning
Bullerprovning och vibrationsprovning Certifiering
Fastighetsbesiktning, vid godkännande av byggarbeten och anläggningsarbeten Fastighetsbesiktning, överlåtelsebesiktning, skadebesiktning, dolda fel besiktning (ej vid värdering), på uppdrag
Fastighetskonsultverksamhet, besiktning, slutbesiktning och godkännande, byggarbeten och anläggningsarbeten Fastighetskonsultverksamhet, fastighetsbesiktning, överlåtelsebesiktning, skadebesiktning, dolda fel besiktning (ej vid värdering)
Hissar, kontroll och besiktning, uppdrag Kalibrering, ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av hur rätt eller fel mätdonets värde är vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser
Kemiska analyser (ej sjukvård) Konstverk, bestyrkande av äkthet o.d.
Konsultverksamhet, miljöcertifiering Kontroll, hissar, uppdrag
Kontroll, lyftanordningar, uppdrag Kontroll, tryckkärl, uppdrag
Kontroll, vågar och andra mätinstrument, uppdrag Kontrollbesiktning, bilar
Kontrollverksamhet inom livsmedelshygien Kvalitetskontroll av fastigheter
Kvalitetskontroll, varor, utom av jordbruksprodukter Kvalitetssäkring av material, inklusive hårdvara
Kvalitetssäkring avseende datasystem, innebärande certifiering (t.ex. ISO-standarder) Kvalitetssäkring, innebärande certifiering (t.ex. ISO-standarder)
Laboratorieanalyser (ej sjukvård) Lantbrukskemiska jordanalyser
Luftflödesmätningar Läckagemätning av fastigheters klimatskal
Läckagemätning av ventilationskanaler Materialanalys, test av hållbarhet, sammansättning och livslängd, på uppdrag
Materialkontroll, materialtestning, uppdrag Metallografi på uppdrag
Mätning av luftföroreningar Mätning av radioaktivitet
Nödutrustning, flygplan, service och kontroll, uppdrag OVK-besiktningar (funktionskontroll av ventilationssystem)
Provkök Rörmärkning
Rörtryckning = kvalitetskontroll, besiktning av rör Skadebesiktning, fartyg
Teknisk provning och analys av material och produkter Tekniskt kontrollarbete, uppdrag
Test av hållbarhet, sammansättning och livslängd hos material och produkter Tjänster avseende undersökning och analys av kemiska och biologiska egenskaper hos sådana ämnen och material som luft, vatten, avfall (kommunalt och industriellt), bränslen, metaller, jord, mineraler, livsmedel och kemikalier
Typgodkännande av fartyg, flygplan, motorfordon, tryckbehållare, kärnkraftverk etc. Vattenanalyser
Verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier VVS-märkning
Värmefotografering (termografi) för att hitta fel, på uppdrag

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt