www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Utförligare information för aktiviteter i SNI

Listpunkt Fastigheter Listpunkt Handel Listpunkt Installation Listpunkt Reparation Listpunkt Tillverkning Listpunkt Uthyrning

Handel

Grundprincipen är att vad man säljer (en vara) och till vem man säljer (parti/provision eller detalj) är styrande.

Vem man säljer till är avgörande om huvudgrupp ska vara 46 (parti/provision) eller 47 (detalj).

Provisionshandel (agenturhandel, handelsförmedling) man äger inte varan utan förmedlar varan mellan säljare och köpare. Oftast har provisionshandeln inte några varor i lager.

Partihandel är försäljning av varor till företag, juridiska enheter, organisationer, hantverkare och myndigheter.

Omfattar även:

Detaljhandel är återförsäljning utan bearbetning av nya och begagnade varor till enskilda personer och hushåll.

I vissa fall är det hur man säljer en vara som styr SNI-koden, inte till vem:

Varuhus- och stormarknadshandel 47.111, 47.191
Torg- och marknadshandel 47.810, 47.820, 47.890
Ambulerande handel 47.992, 47.993
Övrig detaljhandel 47.999

Att notera när det gäller handel:

Försäljning av varor som företaget själv tillverkat ska ingå i tillverkningskoden.

Om tillverkningsföretaget har en butik, ska företaget ha både en tillverkningskod och en butikshandelskod.

Om ett företag har både parti- och butikshandel ska mestkriteriet styra vilken kod som ska vara huvudkod. Det innebär att om de största kunderna återfinns inom partihandel, ska partihandel vara huvudkod.

Juridiska enheter som både säljer egentillverkade varor och inköpta varor ska ha två SNI-koder, en tillverkningskod och en försäljningskod.

Till sidans topp

Fastighetsverksamhet

Handel med egna fastigheter   68.100
Handel med fastigheter på uppdrag   68.310
Förvaltning av egna fastigheter Bostäder 68.201
Industrilokaler 68.202
Andra lokaler 68.203
Bostadsrättsföreningar 68.204
  Övriga 68.209
Fastighetsförvaltning på uppdrag    68.320

Till sidans topp

Installation

Grundprincipen är att installation av en maskin eller utrustning som man själv tillverkat kodas på samma sätt som om man tillverkat maskinen/utrustningen. Övrig installation går på SNI-koden för installation - 33.200. Här avses specialiserad installation av maskiner och/eller utrustning och inte enklare installation som kan ske i samband med handel av t ex vitvaror.

Installerar man endast maskiner/utrustning man själv säljer eller har tillverkat, räknas det som ingående i handels- eller tillverkningsverksamheten och ska inte SNI-kodas.

T.ex. butikshandel och installation av tvättmaskiner får SNI-kod 47.540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater.

Ett företag kan ha både tillverkningskod och installationskod om enheten även installerar ej egentillverkade industrimaskiner och –utrustning.

Observera att installationskoden 33.200 endast ska användas för industrimaskiner och –utrustning och ej för enklare installationer. För att se vilka installationer som kan ingå hänvisas till SNISÖK och MIS 2007:2.

Till sidans topp

Reparation, service och underhåll

Här ingår specialreparationer av varor i syfte att återställa maskiner, utrustning och andra varor i funktionsdugligt skick. Tillhandahållandet av allmänt eller rutinmässigt underhåll (dvs. service) på sådana varor för att säkerställa att de fungerar effektivt och förebygga stopp och onödiga reparationer ingår. Grundprincipen är att reparation och service av en vara som man själv tillverkat kodas på samma sätt som om man tillverkat varan. Specialiserad reparation av (ej egentillverkade) maskiner och apparater redovisas inom gruppen 33.1.

Även enklare reparationer av utrustning kan ingå – se detaljgrupp 33.190, Reparation av annan utrustning.

Reparation och handel

Reparation i samband med handelsverksamhet ska inte ha en egen SNI-kod, utan ingår i försäljningsverksamheten. Reparerar man både de varor man själv sålt och andra varor, får företaget två SNI koder.

Reparation och uthyrning

Reparation i samband med uthyrning av maskiner, utrustning och andra varor ingår i uthyrningskoden.

Reparerar företaget både maskiner, utrustning och andra varor som företaget själva hyr ut och utrustning på uppdrag till andra företag, då får företaget både en uthyrningskod och en reparationskod.  

Reparation och byggnadsverksamhet

Reparation av maskiner och utrustning i samband med byggnadsverksamhet, ingår i SNI-koderna för byggnadsverksamhet.

Reparerar företaget både maskiner, utrustning och andra varor, som företaget själva använder i sin verksamhet och maskiner, utrustning och andra varor på uppdrag till andra företag, då får företaget både en uthyrningskod och en reparationskod.  

Till sidans topp

Tillverkning

Tillverkningsverksamhet består av mekanisk, fysisk eller kemisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. För att verksamhet ska räknas som tillverkning gäller att verksamheten ska ske på företagets organisationsnummer och av den personal de betalar källskatt för. Verksamheten ska utföras i en verkstadslokal eller liknande (dvs. inte ute på arbetsplatser t.ex. byggarbetsplatser). Ibland kan materialet ha betydelse för vilken SNI-kod verksamheten får.

Försäljning av varor som företaget själv tillverkat ska ingå i tillverkningskoden.

Exempel; tillverkning av emballage av

Trä 16.240
Järn eller stål 25.910
Lättmetall 25.920
Plast 22.220

I andra fall kan varans funktion styra SNI kodningen.
Exempel; tillverkning av verktyg

Skärverktyg, ej utbytbara     25.710
Formverktyg     25.730
Handverktyg motordrivna   28.240
Handverktyg ej motordrivna av sten 23.910
    av trä 16.292
    av oädel metall 25.730
För mer information om tillverkning se Allmäntexten under avdelning C i SNI SÖK.

Till sidans topp

Uthyrning

Uthyrning av maskiner, apparater, bilar, båtar och lyftkranar

Uthyrning av maskiner, apparater, bilar, båtar och lyftkranar med förare, får den SNI kod som de betjänar.

Uthyrning av maskiner, apparater, bilar, båtar och lyftkranar utan förare, får kod inom 77.

Exempel:

Uthyrning, byggnadsmaskiner med förare 41-43*
Uthyrning, byggnadsmaskiner utan förare 77.320
Uthyrning, lastbilar med förare 49.410
Uthyrning, lastbilar utan förare 77.120

* Uthyrning av byggnadsmaskiner med förare ska om möjligt föras till respektive byggaktivitet inom huvudgrupperna 41-43. Om aktiviteten inte kan föras till någon specifik byggverksamhet gäller koden 43.991.

Personaluthyrning

Ett företag med anställd personal, som hyrs ut till andra företag ingår i SNI-kod 78.200 Personaluthyrning.

Näringsidkare utan anställd personal, som hyr ut sig själva:
utgångspunkt för SNI kodning är den verksamhet som företaget bedriver och till vilket näringsidkaren har hyrt ut sig själv. T.ex.

Undantag är om näringsidkaren erbjuder tjänster, som inte kan anses ingå i det företagets verksamhet, som hyr in näringsidkaren. T.ex. städare som hyr ut sig själva till ett tillverkande företag, får SNI koden 81.210 Lokalvård.

Till sidans topp